Τι είναι η το πρωτόκολλο λογοπεδικής αξιολόγησης σχολικής ηλικίας

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) (Βογινδρούκας, Χελάς 2014) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά από 8-16 ετών το οποίο μέσω της αξιολόγησης των γλωσσικών, ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων στοχεύει στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος με σκοπό την δόμηση θεραπευτικού προγράμματος.

Το ΠΛΑΣΗ παρέχει

.jpg
  • τεχνικές αξιολόγησης και παρέμβασης με γνώμονα τη λειτουργία της γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία
  • δίνει τη δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης και διάκρισης των αναπτυξιακών δυσκολιών που μπορεί να επηρεάζουν την κατάκτηση μαθησιακών σταδίων
  • εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό του μαθησιακού προφίλ των μαθητών με δυσκολίες μάθησης καθώς επίσης και στο θεραπευτικό σχεδιασμό

Η αναθεωρημένη έκδοση του έγινε από το Ινστιτουτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ), το οποίο είναι και εξουσιοδοτημένο να παρέχει τη σχετική εκπαίδευση για τη χορήγησή του.

;