Κοινωνικές καταστάσεις – Ρύθμιση συναισθημάτων

Συναισθηματική ρύθμιση είναι η ικανότητα που έχουμε να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την έναρξη, τον τερματισμό ή τη ρύθμιση της τροχιάς ενός συναισθήματος. Για παράδειγμα, η ικανότητά μου να ελέγχω το θυμό μου, όταν το επιθυμώ, όταν οι καταστάσεις το απαιτούν ή όταν είναι προς το συμφέρον μου, είτε αντίθετα, η ικανότητά μου να αφήσω τον εαυτό μου να νιώσει θυμό, είναι μια έκφανση της συναισθηματικής ρύθμισης που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στην καθημερινότητά μου. Στην πρώτη περίπτωση η ικανότητα ελέγχου του θυμού μου μπορεί να σημαίνει την δυνατότητα να εστιάσω την προσοχή μου και να ηρεμήσω τον εαυτό μου όταν χρειάζεται, ώστε να έχω την δυνατότητα να επιλέξω με ποιο τρόπο και εάν θα εκφράσω το θυμό μου. Στην δεύτερη περίπτωση, μπορώ να κατευθύνω την προσοχή μου στο τι αισθάνομαι στο σώμα μου, να καταλάβω εάν και πόσο θυμωμένος μπορεί να είμαι και να κατανοήσω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να νιώθω έτσι. Μπορεί να έχουμε επίγνωση της λειτουργίας της συναισθηματικής ρύθμισης είτε όχι.

–

Ίσως είναι πιο εύκολο για κάποιους από εμάς να θέτουμε σε λειτουργία αυτήν την ικανότητα αυτόματα είτε συνειδητά. Ίσως πάλι για κάποιους από εμάς είναι περισσότερο ή πολύ δύσκολο να ηρεμούμε τον εαυτό μας. Μερικές φορές μπορεί να μην είμαστε ενήμεροι, είτε να μην έχουμε εξασκηθεί στο να παρατηρούμε τις αντιδράσεις στο σώμα μας και να τις συνδέουμε με το τι αισθανόμαστε. Η ικανότητα της συναισθηματικής ρύθμισης είναι κάτι διαφορετικό από τη βίωση του συναισθήματος αυτού καθεαυτού, ωστόσο ακολουθεί και αυτή την ίδια πορεία, δηλαδή πυροδοτείται όταν το ίδιο το συναίσθημα γίνεται το επίκεντρο της αξιολόγησής μας, είτε όταν υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών συναισθηματικών αντιδράσεων που βιώνουμε και επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας.

;