Τι είναι η Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η ειδικη διαπαιδαγώγηση ή η ειδική αγωγή είναι η πρακτική της εκπαίδευσης μαθητών με τρόπο ο οποίος απευθύνεται στις ατομικές διαφορές και ανάγκες του κάθε μαθητή. Ιδανικά, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια εξατομικευμένη προσέγγιση των διδακτικών διαδικασιών καθώς και προσαρμοσμένο εξοπλισμό και υλικό. Οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο αυτάρκειας και επιτυχίας στο σχολείο και την κοινότητα, βοήθεια η οποία μπορεί να μην ήταν διαθέσιμη αν ο μαθητής συμμετείχε μόνο σε μια τυπική τάξη. Παράλληλα, παρέχεται η ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την ανάπτυξη του αισθήματος επιτυχίας ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.

–

Στην ειδική αγωγή υπάγονται τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με

Η ειδική διαπαιδαγώγηση ενώ στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του γραπτού και προφορικού λόγου, παράλληλα διευκολύνει το παιδί και την οικογένεια με την εφαρμογή του προγράμματος οργάνωσης μελέτης, που έχει ως στόχο την αυτονόμη και ανεξάρτητη μελέτη.

;