Τι είναι το τεστ ανίχνευσης και διερεύνησης αναγνωστικών δυσκολιών

Το Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Αναγνωστικών Δυσκολιών είναι ένα διαγνωστικό μέσο το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στο νηπιαγωγείο ή που φοιτούν στην Α’-Β’ Δημοτικού και αποσκοπεί σε μια αναλυτική διαγνωστική αξιολόγηση των βασικών γνωστικο-γλωσσικών παραγόντων που στηρίζουν ή και συνθέτουν την αναγνωστική λειτουργία.

—

Με την χρήση του εν λόγω τεστ επιδιώκεται:

  • να διευκολυνθεί ο έγκαιρος εντοπισμός  (από την ηλικία του νηπιαγωγείου) των παιδιών εκείνων τα οποία (όταν αρχίσουν την φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο) είναι πιθανόν να παρουσιάσουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης
  • (στην περίπτωση που χρησιμοποιείται σε παιδιά των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου τα οποία όμως ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης) να καταστεί δυνατή μια αναλυτική διερεύνηση του επιπέδου των επιμέρους βασικών γνωστικών-γλωσσικών παραγόντων της ανάγνωσης, οι οποίοι είναι πιθανόν να συνδέονται με τις αναγνωστικές δυσκολίες.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται ότι θα συμβάλει στην ανίχνευση, στη διάγνωση και στην ερμηνεία της αναγνωστικής δυσκολίας και συνεπώς θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες αδυναμίες και θα αποσκοπεί στην πρόληψη (κατά την προσχολική ηλικία) ή στην έγκαιρη αντιμετώπιση (κατά τα πρώτα χρόνια της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο) της αναγνωστικής δυσκολίας.

;