Ποια είναι η σημασία των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων παιδιών;

Τα ομαδικά τμήματα δημιουργούν ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο που τους προσφέρει βοήθεια και τα ενδυναμώνει ώστε να μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται, να συσχετίζονται και να μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδρασή τους (DeLucia-Waack, 2000. Thompson, 2011). Παράλληλα, το ομαδικό περιβάλλον παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία να 28 αναπτύξουν νέα πρότυπα αλληλεπίδρασης, ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητές τους (Thompson, 2011). οι ομάδες συμβουλευτικής ή οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, με θέμα τη διασπαστική συμπεριφορά, το άγχος-φόβο, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αυτοαντίληψη είναι άκρως αποτελεσματικές.

–

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και τη διαχείριση του θυμού, επικεντρώνονται σε θέματα όπως η επικοινωνία, η διαχείριση του θυμού, ο έλεγχος της επιθετικότητας, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Αυτές οι ομάδες είναι αποτελεσματικές, ιδίως στα μικρότερα παιδιά, και τα αποτελέσματά τους διατηρούνται ή αυξάνονται με το χρόνο.

Τα ομαδικά τμήματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά με αναπηρίες, προβλήματα συμπεριφοράς ή συναισθηματικά προβλήματα και έχουν θέμα τις κοινωνικές  ικανότητες, τις δεξιότητες επίλυσης διαπροσωπικών προβλημάτων και επικοινωνίας παρουσιάζουν μεγάλη αποτελεσματικότητα (Gerrity & DeLucia-Waack, 2007).

Γενικά, θεωρείται ότι οι ομαδικές παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές. Επιπρόσθετα, η πρόληψη μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα.

;