Μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων”(Hammill, 1990).

mathisiakesduskolies

Είδη μαθησιακών δυσκολιών

Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση
 • Έλλειψη ευχέρειας στην ανάγνωση, όχι αρκετά γρήγορος ρυθμός
 • Το παιδί δείχνει με το δάχτυλο το σημείο που διαβάζει
 • Το παιδί κινεί το κεφάλι καθώς διαβάζει, για να μη χάσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται
 • Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω, τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα)
 • Καθρεπτική ανάγνωση
 • Δυσκολία στην ανάγνωση και την προφορά ασυνήθιστων ή/και πολυσύλλαβων λέξεων
 • Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα)
 • Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι)
 • Λανθασμένη προφορά λέξεων (αστέρι/ασκέρι)
 • Προβλήματα κατανόησης κειμένου
 • Παραλείπει, επαναλαμβάνει ή προσθέτει λέξεις στο κείμενο όταν διαβάζει
 • Δεν αναγνωρίζει γνωστές λέξεις
 • Πηδάει σειρές, διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση
 • Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω, τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα)
 • Καθρεπτική γραφή γραμμάτων ή λέξεων (ε/3)
 • Κακή ακουστική διάκριση φωνηέντων
 • Αντικατάσταση φθόγγων (ε/α, χ/θ, μ/ν)
 • Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα)
 • Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι)
 • Παράληψη καταλήξεων (-ς)
 • Δυσκολία στην αντιστοιχία συμβόλων-ήχων (γραφημάτων-φωνημάτων)
 • Η αυθόρμητη γραφή είναι δυσανάγνωστη
 • Προσπάθεια αποφυγής του γραψίματος
 • Ακαταστασία στο φύλλο και γενικότερα στο τετράδιο
 • Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά (πΑράΘυρο)
 • Ανορθογραφία
 • Άσχημος γραφικός χαρακτήρας
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά
 • Σε δραστηριότητες, που αφορούν την αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, σειροθετήσεις, ταξινομήσεις, διάκριση των αριθμών, γνώση της σειράς των αριθμών, αρίθμηση-μέτρηση αντικειμένων.
 • Αριθμητικά δεδομένα, χρήσιμα σε πολλές αριθμητικές διαδικασίες, αγνοούνται ή υπάρχει ελλιπής και λανθασμένη χρήση τους
 • Στις πράξεις πρόσθεσης στο επίπεδο υπέρβασης της δεκάδας.
 • Σε κάθετες πράξεις γίνεται λανθασμένη τοποθέτηση των αριθμών και οι αριθμοί προστίθενται ή αφαιρούνται όπως «βολεύει» καλύτερα.
 • Στις πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, ανυπέρβλητες δυσκολίες προκαλούν τόσο η ελλιπής γνώση της προπαίδειας, όσο και τα ελλείμματα στις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης.
 • Δυσκολία στην κατανόηση συνολικά του προβλήματος
Ορισμένες γενικότερες δυσκολίες
 • Δυσκολία στη διάκριση αριστερής και δεξιάς πλευράς τόσο του σώματος του ιδίου όσο και του σώματος του ατόμου που βρίσκεται απέναντι.
 • Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο μάτι, χέρι, πόδι.
 • Δυσκολία με τις έννοιες της σειροθέτησης και του προσανατολισμού (π.χ. δυσκολία του παιδιού να μάθει τη σωστή σειρά των μηνών του έτους, των ημερών της εβδομάδας, δυσκολία να διακρίνει το βορρά από το νότο).
 • Δυσκολία στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου (πότε έγινε ένα γεγονός, τις έννοιες του «πριν» και «μετά»).
 • Πιθανή οπτικο-αντιληπτική ανεπάρκεια που δυσχεραίνει την αντίληψη και τη διάκριση μορφών, συμβόλων, σχημάτων.
 • Χρησιμοποιούν περισσότερο οπτικό λεξιλόγιο.
 • Δυσκολίες πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Δυσκολίες απομνημόνευσης (αδύναμη Βραχυπρόθεσμη Μνήμη)
 • Δυσκολίες με αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς, όπως ο αυτοέλεγχος, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η αναθεώρηση και η ενεργητική προσπάθεια για μνημονική λειτουργία.
 • Δυσκολίες σε έργα που απαιτούν διαδικασίες γενικού ελέγχου και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
 • Δυσκολίες στην αντίληψη, προσοχή, κωδικοποίηση, συγκράτηση και στην ανάσυρση των πληροφοριακών ερεθισμάτων.
 • Δεν κατέχουν επαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές.

Αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται επίσης από:

 • Δυσκολίες συγκέντρωσης
 • Συναισθηματικές απώλειες
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Υψηλά επίπεδα άγχους και φόβου
 • Κοινωνική απομόνωση
 • Απόρριψη από τους συνομηλίκους και μοναξιά
 • Διαταραχή διαγωγής, παραβατικότητα
 • Έλλειψη οργάνωσης γενικότερα στη σχολική τσάντα, στα παιχνίδια, στα ρούχα

Διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει στη σωστή αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Μια ψυχολογική εξέταση σε βάθος (νοημοσύνη, μνήμη, μαθησιακό προφίλ, συναίσθημα) σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες εντοπίζει τη συγκεκριμένη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος. Ειδικευμένοι ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί ή λογοθεραπευτές καταρτίζουν ατομική βοήθεια καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.

;