Τι είναι η δοκιμασία πληροφορικής και γραμματικής επάρκειας

H Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας, αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην κλινική πράξη του τομέα των διαταραχών επικοινωνίας καθώς η ανάγκη για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι μείζονος σημασίας για την σχολική τους πρόοδο διότι πολλά είδη μαθησιακών δυσκολιών αποδίδονται σήμερα στην προδρομική ύπαρξη γλωσσικών δυσκολιών (Gerber, 1993. Fey, 1986. Marge, 1972. Norris & Bruning, 1988. Scarborough, 1990). Συνεπώς, η έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση των γλωσσικών προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους με αποτέλεσμα την αποκατάσταση ή την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών.

λογοθεραπεία

Η παρούσα δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας:

  • της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων
  • της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.

Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα. Κάτι άλλο που πρέπει να τονιστεί είναι ο πολυμορφικός και πολυδιάστατος χαρακτήρας της γλώσσας.  Η έκπτωση ή το αναπτυξιακό έλλειμμα των γλωσσικών λειτουργιών έχει συνήθως επιλεκτική μορφή και επιβαρύνει περισσότερο ορισμένους τομείς της γλώσσας παρά άλλους.  Συνεπώς, το γλωσσικό έλλειμμα μπορεί να επηρεάζει τομείς όπως το λεξιλόγιο, τη μορφοσύνταξη, την πραγματολογία, τη φωνολογία, αλλά και να περιορίζεται στην έκφραση της γλώσσας ή αντίθετα να περικλείει και την κατανόηση. Επιπλέον, μπορεί να αφορά περισσότερο μία από τις εκφάνσεις της, δηλαδή τον προφορικό ή τον γραπτό λόγο. Αυτός ο χαρακτήρας της γλώσσας δημιουργεί την ανάγκη για την αξιολόγηση των επιμέρους τομέων και διαστάσεών της.

H Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας  εστιάζεται στην συνεκτίμηση δύο τομέων της γλώσσας, της μορφοσύνταξης και της πραγματολογίας κατά τη γλωσσική έκφραση, συνεπώς ερευνά τις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού σε συγκεκριμένα γλωσσικά πεδία, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση. Καταλήγοντας, το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο για τηv κλινική πράξη αλλά και την έρευνα σε παιδικούς πληθυσμούς με γλωσσικά προβλήματα και γι’ αυτό αποτελεί μία πραγματική συμβολή στον επιστημονικό χώρο.

;